Placení a odhlašování - ZŠ Americká

Placení obědů:

Placení obědů se provádí:

Platby přes  bankovní účet se provádějí inkasním způsobem k 15.dni daného měsíce. Pokud některému strávníkovi nebylo inkaso provedeno a vznikl mu dluh na stravném, vyrozumí jej vedoucí ŠJ a on částku uhradí na účet ŠJ nebo hotově u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů:

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo e-mailem obědy odhlásit; a to  vždy nejpozději v daný den. Pokud se nemoc dítěte prodlouží, je nutné, aby rodiče prodloužení nemoci nahlásili.

Poslední týden v červnu již nelze vzhledem k vyúčtování školního roku obědy odhlašovat. V letošním školním roce je tedy posledním možným dnem pro odhlášení 16.červen 2018.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole rrodiče mají možnost tento den vyzvednout oběd do vlastních nádob.

Při ukončení stravování (vycházející žáci, žáci přecházející na jinou školu apod.) je povinností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) odhlásit se u vedoucí ŠJ ze stravování.

Nárok na stravování se řídí podle § 119 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.