vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Důležité údaje

Důležité údaje:

Zřizovatel: Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IZO:  102 228 329
IČ:  68 78 45 97
Název školy: 16.ZŠ a MŠ Plzeň, příspěvková organizace
Adresa školy (MŠ Radčice):
                       (MŠ Malesice):
Stromková 29, 322 00 Plzeň
Ke Kostelu 3, 318 00 Plzeň
e-mail:

skola@zs16.plzen-edu.cz (ředitelství)
skolka.radcice@
zs16.plzen-edu.cz (MŠ Radčice)
skolka.malesice@zs16.plzen-edu.cz (MŠ Malesice)
maxovakv@zs16.plzen-edu.cz (vedoucí ŠJ)

web: www.duhovaskola.cz

Kontakty – telefonní čísla:

ředitel školy: +420 378 028 420
telefon/fax:  +420 377 327 940
 
zástupci ředitele:  +420 378 028 423 
 
sekretariát: +420 378 028 421
ekonom, PAM:  +420 378 028 424
výchovný poradce: +420 378 028 431
administrátor školy ON LINE: +420 378 028 432
kancelář MŠ Radčice: +420 377 822 503
kancelář MŠ Malesice: +420 377 331 145
vedoucí ŠJ: +420 776 665 282 (mobil vedoucí ŠJ)
+420 378 028 428 (ŠJ ZŠ Americká - Resslova)
+420 377 822 503 (ŠJ MŠ Radčice)

 

Oznámení na základě GDPR
 
V návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vám dovolujeme sdělit, že s účinností od 25.05. 2018 byl pro 16.ZŠ a MŠ v Plzni, p.o., Americká třída 30, 301 38 Plzeň, IČO: 68784597, jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů  Ing. Jiří Baumruk, tel. 37 803 2207, e-mail: baumruk@plzen.eu
.

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k 16. základní škole a mateřské škole Plzeň, příspěvkové organizaci vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona.

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.)

Oblasti porušení

zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;

finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;

daně z příjmu právnických osob;

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;

ochrana spotřebitele;

bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

bezpečnost dopravy;

bezpečnost potravin a krmiv;

ochrana životního prostředí;

radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

-  identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,

- podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),

-  důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení

Povinný subjekt – 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

- přijímá oznámení:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

b) ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.

Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Příslušnými osobami jsou určeni:

Ing. Jiří Baumruk

Mgr. Alexandra Dvořáková

Písemně:

Whistleblowing

k rukám příslušné osoby

16. základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Americká třída 30,

301 38 Plzeň

Telefonicky:

378 027 616

Elektronicky:

whistleblowing@zs16.plzen-edu.cz

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP