vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Výuka a výchova

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka již ve všech třídách podle ŠVP „Duhová škola“.

Škola má všeobecné zaměření. Upřednostňujeme celkový rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech. Žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti.

Vyučující naší školy zohledňují individualitu dětí, jejich věkové zvláštnosti a volí přiměřené metody práce.

Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. S těmito integrovanými žáky (mají některou z poruch učení např. dyslexie, dyskalkulie nebo mají špatnou výslovnost) pracují pedagogové v hodinách podle individuálních plánů zpracovaných na základě vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně  nebo SPC (Speciálně pedagogickém centru) a se souhlasem zákonného zástupce.

KnihyŽákům ohrožených školním neúspěchem se učitelé věnují formou doučování, zadáváním méně náročných úkolů; vyučující volí individuální přístup.

Na straně druhé se věnujeme i rozvoji talentovaných žáků, jejich zručnosti a nadání. Talentovaným žákům zadávají učitelé náročnější úkoly – zj. v matematice. Svůj talent mohou rozšiřovat v zájmových útvarech.

Výuku anglického jazyka mají žáci již od 1. ročníku. Od 7. ročníku přibývá 2. cizí jazyk – němčina.

PočítačPočítačPočítač

Vyučování předmětu informatika probíhá od 4. ročníku. Podle revidovaného RVP ZV.

Během 3. – 4. ročníku se v rámci povinné výuky žáci zúčastňují plaveckého výcviku na 1.ZŠ.Koupání

Ve 3. – 5. ročníku dojíždí žáci na kurz dopravní výchovy na 33.ZŠ.

KoloŠkola nabízí i rozmanité aktivity pro volný čas; viz v oddílu  zájmové útvary.  Otevřeny jsou ty, o které žáci projeví zájem.

Kromě návštěvy divadelních a filmových představení chodí žáci v rámci hodin do ZOO na výukové programy; na přírodovědné vycházky; výstavy a exkurze; na výchovné koncerty; vernisáže a další akce, které umocňují jejich vědomosti získané ve škole.Volejbal 

Žáci se rovněž zúčastňují i různých soutěží (dopravní, výtvarné, zdravotní, sportovní aj.). Učitelé pořádají pro žáky multikulturní dny; zábavné programy plné soutěží a her ke Dni dětí i na závěr školního roku; projektové dny, ve kterých si žáci prakticky ověřují vědomosti získané ve výuce; každoročně pořádáme mikulášskou a vánoční besídku a mnoho dalších akcí (viz „Čas minulý“ – fota, kronika).Knihy


            
Žáci 1. stupně mají možnost po výuce pobývat ve školní družině. Oddechový program dětem zajišťují vychovatelky v klidném prostředí (více viz „Školní družina“).

PitíObědy jsou podávány ve školní výdejně. (více viz „Školní jídelna“). 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP