vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Školská rada

Usnesením RMP č. 1541 ze dne 15.12.2005 v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena  Školská rada při 16. ZŠ a MŠ Plzeň.

Rada  má devět členů, kteří jsou do funkce jmenováni nebo voleni na období tří let. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Předmět činnosti školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Na základě přílohy č. 14 ze dne 12.07.2021  ke zřizovací listině ŠR došlo k doplnění členů takto:

Zákonní zástupci žáků: Goeslová Markéta
Šidlovský František
Bc. Těšínská Jitka   
 
Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Hornová Michaela
Mgr. Marková Rút
Mgr. Vočadlová Ivana
 
Zástupci zřizovatele: Ing. Baloun Petr
Mgr. Tafat  Ivan 
Mgr. Ženíšek Ondřej
 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP