vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Výuka a výchova

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka již ve všech třídách podle ŠVP „Duhová škola“.

Škola má všeobecné zaměření. Upřednostňujeme celkový rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech. Žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Vyučující naší školy zohledňují individualitu dětí, jejich věkové zvláštnosti a volí přiměřené metody práce.

Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. S těmito integrovanými žáky (mají některou z poruch učení např. dyslexie, dyskalkulie nebo mají špatnou výslovnost) pracují pedagogové v hodinách podle individuálních plánů zpracovaných na základě vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum)  a se souhlasem zákonného zástupce. S těmito žáky  zpravidla pracuje školní speciální pedagog formou ambulantní nápravné péče poruch učení a individuální logopedickou péčí nápravy vad řeči.

                                          Žákům ohKnihyrožených školním neúspěchem se učitelé věnují formou doučování, zadáváním méně náročných úkolů; vyučující volí individuální přístup. Na straně druhé se věnujeme i rozvoji talentovaných žáků, jejich zručnosti a nadání. Talentovaným žákům zadávají učitelé náročnější úkoly – zj. v matematice. Žáci se úspěšně zúčastňují olympiád, korespondenčních soutěží. Svůj talent mohou rozšiřovat v zájmových útvarech.

Naši školu navštěvuje i mnoho žáků s cizí státní příslušností. I s těmito žáky se pracuje individuálně, zohledňuje se zejména jejich nedostatečná znalost českého jazyka. Vzhledem k tomu, že naše škola je školou určenou pro bezplatnou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem, jsou tito žáci zařazováni na základě žádosti ZZ do skupin pro poskytování jazykové přípravy.

Dlouholetou tradicí se staly na naší škole přípravné třídy. Od školního roku 1997/1998 jsou v budově ZŠ Americká otevřeny  dle zájmu zákonných zástupců.

Výuku anglického jazyka mají žáci již od 1. ročníku. Od 7. ročníku přibývá 2. cizí jazyk – němčina.

PočítačPočítačPočítač

Vyučování předmětu informatika probíhá v 4. – 9. ročníku. Podle revidovaného RVP ZVPlavání

Ve 3. – 5. ročníku dojíždí žáci na kurz dopravní výchovy na 33.ZŠ.

Na 1.stupni  v určených ročnících si žáci vybírají  z disponabilních hodin (pohybové a sportovní hry a čtenářskou gramotnost). Žáci 6. a 7.ročníku mohou vybírat ze sportovních her a  robotiky.

Škola nabízí i rozmanité aktivity pro volný čas (více v oddílu zájmové útvary). Záleží na zájmu dětí, které z nich jsou otevřeny.Kolo

Kromě návštěvy divadelních a filmových představení chodí žáci v rámci hodin do ZOO, Planetária a Techmánie na výukové programy; na přírodovědné vycházky; výstavy a exkurze; na výchovné koncerty; vernisáže a další akce, které umocňují jejich vědomosti získané ve škole.

Žáci se rovněž zúčastňují i různých soutěží (dopravní, výtvarné, zdravotní, sportovní, technické aj.). Učitelé pořádají pro žáky multikulturní dny; zábavné programy plné soutěží a her ke Dni dětí i na závěr školního roku; projektové dny, ve kterých si žáci prakticky ověřují vědomosti získané ve výuce; každoročně pořádáme mikulášskou a vánoční besídku a mnoho dalších akcí (viz „Čas minulý“ – fota).

BaletkaŽáci 2. stupně jezdí (s přihlédnutím k jejich finančním možnostem) na různě zaměřené kurzy..Lyžování

Žáci 1. stupně mají možnost po výuce pobývat ve školní družině. Oddechový program dětem zajišťují vychovatelky ve vlídném a klidném prostředí (více viz „Školní družina“).Pití

Obědy jsou podávány ve vlastní školní jídelně. Je zde  možnost výběru ze dvou velmi kvalitních a chutných jídel (více viz „Školní jídelna“). 

Škola je zapojena do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".Knihy

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP