Výuka a výchova - ZŠ Americká

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka již ve všech třídách podle ŠVP „Duhová škola“.

Škola má všeobecné zaměření. Upřednostňujeme celkový rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech. Žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Vyučující naší školy zohledňují individualitu dětí, jejich věkové zvláštnosti a volí přiměřené metody práce.

Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. S těmito integrovanými žáky (mají některou z poruch učení např. dyslexie, dyskalkulie nebo mají špatnou výslovnost) pracují pedagogové v hodinách podle individuálních plánů zpracovaných na základě vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně a se souhlasem zákonného zástupce. S těmito žáky  zpravidla pracuje speciální pedagog formou ambulantní nápravné péče poruch učení a individuální logopedickou péčí nápravy vad řeči.

KnihyZaostávajícím žákům se učitelé věnují formou doučování, zadáváním méně náročných úkolů; vyučující volí individuální přístup. Na straně druhé se věnujeme i rozvoji talentovaných žáků, jejich zručnosti a nadání. Talentovaným žákům zadávají učitelé náročnější úkoly – zj. v matematice. Žáci se úspěšně zúčastňují olympiád, korespondenčních soutěží. Svůj talent mohou rozšiřovat v zájmových útvarech.

Naši školu navštěvuje i mnoho žáků s cizí státní příslušností. I s těmito žáky se pracuje individuálně, zohledňuje se zejména jejich nedostatečná znalost českého jazyka. 

Dlouholetou tradicí se staly na naší škole přípravné třídy. Od školního roku 1997/1998 jsou v budově ZŠ Americká otevřeny  dle zájmu zákonných zástupců jedna či dvě přípravné třídy a od školního roku 2009/2010 na odloučeném pracovišti ZŠ v Radčicích to je jedna tato třída.

Výuku anglického jazyka mají žáci již od 1. ročníku. Od 7. ročníku přibývá 2. cizí jazyk – němčina.

PočítačPočítačPočítač

Vyučování předmětu informatika probíhá v 5. – 9. ročníku. Žáci v těchto hodinách získávají základní vědomosti a dovednosti (Word, Excel, Power Point atd.)

Během 3. – 4. ročníku se v rámci povinné výuky žáci zúčastňují plaveckého výcviku na 1.ZŠ.

Plavání

Ve 3. – 5. ročníku dojíždí žáci na kurz dopravní výchovy na 33.ZŠ.

Na 1.stupni si žáci vybírají  z disponabilních hodin (pohybové a sportovní hry, výtvarné techniky, přírodovědný klub). Žáci 6.ročníku mohou vybírat ze zdravého životního stylu, sportovních her a žáci 7.ročníku ze sportovních her, etické výchovy.

Škola nabízí i rozmanité aktivity pro volný čas (více v oddílu zájmové útvary). Záleží na zájmu dětí, které z nich jsou otevřeny.Kolo

Kromě návštěvy divadelních a filmových představení chodí žáci v rámci hodin do ZOO, Planetária a Techmánie na výukové programy; na přírodovědné vycházky; výstavy a exkurze; na výchovné koncerty; vernisáže a další akce, které umocňují jejich vědomosti získané ve škole.

Žáci se rovněž zúčastňují i různých soutěží (dopravní, výtvarné, zdravotní, sportovní, technické aj.). Učitelé pořádají pro žáky multikulturní dny; zábavné programy plné soutěží a her ke Dni dětí i na závěr školního roku; projektové dny, ve kterých si žáci prakticky ověřují vědomosti získané ve výuce; každoročně pořádáme mikulášskou a vánoční besídku a mnoho dalších akcí (viz „Čas minulý“ – fota).

BaletkaPro žáky 1. stupně organizujeme školy v přírodě; žáci 2. stupně jezdí (s přihlédnutím k jejich finančním možnostem) na různě zaměřené kurzy: např. zeměpisný, přírodovědný, outdorový pobyt.Lyžování

Od školního roku 2011/2012 jezdí na lyžařský výcvikový kurz žáci již od 5. ročníků.

Žáci 1. stupně mají možnost po výuce pobývat ve školní družině. Oddechový program dětem zajišťují vychovatelky ve vlídném a klidném prostředí (více viz „Školní družina“).Pití

Obědy jsou podávány ve vlastní školní jídelně. Je zde  možnost výběru ze dvou velmi kvalitních a chutných jídel (více viz „Školní jídelna“). KnihyŠkola je zapojena do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".